„Zabezpieczenie strony WWW hasłem wykorzystując .htaccess”Tutorial ten ma na celu wyjaśnienie nam jak działa zabezpieczenie strony hasłem.
Do tego celu zostanie wykorzystana dyrektywa „AccessFileName .htaccess” 
umieszczona w pliku konfiguracyjnym httpd.conf serwera WWW Apache.Wpierw należy sprawdzić czy mamy włączoną dyrektywę „AccesFileName .htaccess”. W dyrektywie
„” powinniśmy ustawić włączona taka opcje „AllowOverride All” 
i to wszystko w pliku konfiguracyjnym httpd.conf.Przechodzimy sobie w miejsce gdzie znajduje się strona WWW (katalog), którą chcemy zabezpieczyć i 
tworzymy plik o nazwie .htaccess używając do tego komendy touch. Edytujemy ten plik jakimś edytorem
umieszczając następujące dyrektywy konfiguracyjne: AuthType Basic

AuthName "Obszar prywatny!!!"

AuthUserFile /home/xyz/.htpasswd

Require user xyzgdzie „xyz” jest Twoja nazwa użytkownika w systemie.Następnie za pomocą komendy „htpasswd” ustawiamy hasło do chronionego zasobu. Komenda ta utworzy nam plik
zawierający hasło do naszej strony:htpasswd -c /home/xyz/.htpasswd xyz * po wpisaniu tego zostaniemy poproszeni o hasło tak jak w przypadku passwd

I to by było na tyle z zabezpieczenia naszej strony WWW. Jeśli na przyszłość będziemy chcieli

zmienić hasło, wykonujemy to za pomocą powyższej komendy. Milej zabawy :D

- Krzysztof 'zmijka' Żmijewski